حقوق ماهیانه کار در آمریکا – درآمد کارگر و مهندس و …